شرایط و ضوابط استفاده از گارانتی

 • به منظور استفاده از خدمات گارانتی، ارایه فاکتور خرید الزامی می باشد و فاکتور بدون مهر و امضای فروشنده تاریخ خرید یا مدت اعتبار و مشخصات و شماره سریال کالا فاقد اعتبار است.

 • استفاده از خدمات گارانتی منوط به بررسی و تشخیص شرکت بوده و دستگاهی که کارت ضمانت، برچسب گارانتی یا شماره سریال آن مخدوش شده و یا با شماره سریال دستگاه مطابقت ندارد شامل گارانتی نمی باشد.

 • ضمانت فقط شامل دستگاه اصلی بوده و شامل سایر دستگاه های متصل به آن و قطعات جانبی و لوازم مصرفی نمی گردد.

 • انتقال دستگاه جهت استفاده از خدمات گارانتی به شرکت و برگشت آن بعهده خریدار است.

 • خدمات نرم افزاری، Registration ، ارتقاء ، تنظیم یا نصب و راه اندازی شامل ضمانت نمی شود.

 • انجام Registration دستگاه هایی که امکان ثبت یا ارتقاء نرم افزاری آنها از طریق سازنده اصلی میسر است فقط با هماهنگی شرکت امکان پذیر است. در غیر این صورت و بروز هرگونه مشکل مسئولیتی متوجه شرکت نمی باشد.

 • ضمانت دستگاه، مربوط به عیوب ناشی از ساخت بوده و شامل ایرادات ناشی از بلایای طبیعی یا حوادث غیر مترقبه، ضربه، آتش، نفوذ مایعات یا مواد شیمیایی، شکستگی، خراشیدگی، تغییر شکل، زنگ زدگی، نوسانات برق یا عیوب مربوط به عدم استفاده از سیم زمین، ولتاژ القایی، قطع و وصل اتصالات در حین روشن بودن دستگاه، صدمات حین عمل، استفاده نادرست(عدم رعایت شرایط مندرج در دستور العمل نگهداری و کارکرد)، دستکاری تنظیم یا تعمیر توسط افراد غیرمجاز نمی باشد.

 • چنانچه امکان تعمیر دستگاه در طول مدت گارانتی میسر نباشد، دستگاه معیوب با دستگاه مناسب تعویض می گردد و در صورتی که این دستگاه از رده تولید خارج شده باشد کالای مشابه تحویل و مابه التفاوت احتمالی مبلغ دریافت خواهد شد.

 • در صورت نیاز به واردات قطعات از خارج از کشور جهت تعمیر، با توجه به محدودیت های واردات، امکان افزایش زمان تعمیر یا تعویض وجود خواهد داشت.

 • تعهدات شرکت محدود به موارد مندرج در ضمانتنامه بوده و ایفای سایر تعهدات تولیدکننده اصلی کالا و یا سایر فروشندگان کالا منوط به بررسی و تعیین هزینه خواهد بود.

 • خریدار با دریافت و نصب دستگاه، شرایط آن را پذیرفته و کالا را با برچسب گارانتی و ظاهر فیزیکی سالم دریافت نموده است.